Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Govor - odrasli

Probleme u izgovoru mogu imati kako deca, tako i odrasli i stari. Bilo da je razlog nekorigovani izgovor iz detinjstva ili kao posledica nekih oboljenja, još uvek je moguće ispraviti ih. Naše metode su efikasne i delotvorne.

Možete videti napredak već posle dve nedelje ...


Detaljnije

Kontaktirajte nas

Da li u vašoj porodici neko ima problem pravilnog izgovora?

Niste sigurni da li vaše dete pravilno govori?

Podelite sa nama vaša pitanja i nedoumice i dobićete brz i precizan odgovor da li postoji problem i kako ga rešiti.

Detaljnije

Razvoj govora

Da biste bili u stanju da na vreme primetite eventualni problem kod vašeg deteta potrebno je da znate kako teče normalan razvoj govora i jezika odnosno šta i na kom uzrastu treba da očekujete od vašeg deteta kad je u pitanju govor. Zato ćemo vas upoznati sa fazama razvoja dečijeg govora od samog rođenja pa sve do polaska u školu.

Prelingvalna faza

Počinje od rođenja i traje do pojave prve reči.

Već od prvog dana dete poseduje sredstvo kojim komunicira sa okruženjem. To je njegov plač. Osluškujući plač svog deteta majka već posle kraćeg vremena može da prepozna detetove osnovne fiziološke potrebe, odnosno kada je u pitanju glad, kada bol itd.

U 3.- 4. nedelji dete ulazi u fazu gukanja, kada počinje intenzivno da vokalizuje,igrajući se svojim govornim organima i ispitujući njegove mogućnosti. Karakteristično je raspevavanje vokala ("aa","eee") kojima se postepeno pridruzuju začeci suglasnika iz grupe ploziva (p,t,g,b) i nazala (m,n). Javlja se i podvriskivanje sa velikim varijacijama u intenzitetu i tonalitetu.

Faza gukanja traje sve do 5.-6. meseca kada postepeno prelazi u brbljanje. U ovom periodu vokali postaju sve jasniji, pojavljuju se neki suglasnici. Dete polako ovladava pokretima potrebnim za izgovaranje glasova. Počinje da izgovara slogove ("ba", "ta" "da"...) i da ih udvaja ( "ba-ba", "da-da"...).

Faza progovaranja

Između 9. i 13. meseca obično dolazi do pojave prve reči sa značenjem, odn. progovaranja. Dete svesno upotrebljava određenu reč da bi označilo neku osobu ili predmet. Najpre su to reči sastavljene od dva ista sloga ( "mama", "tata", "baba"),a zatim i reči sa različitim slogovima ("deda", "bata", "meda"...).

U periodu između 12. i 18. meseca razume jednostavne naloge "dođi", "daj", "uzmi", pokazuje delove tela, imenuje članove porodice, igračke, predmete sa slike. Oko 18. meseca počinje da koristi frazu od dve reči.

Druga i treća godina

Sa dve godine dete pravilno koristi sve samoglasnike i oko 25% suglasnika. Gradi prostu rečenicu i koristi imenice, glagole i zamenice.

Poseduje rečnik od oko 300 reči. Na zahtev pokazuje i imenuje predmete. Zna svoje ime i rečima izražava svoje želje i potrebe. Može da odgovori na pitanje "kako laje kuca?" , "kako mjauče maca?". Počinje da sluša priče i prati slike. Imenuje neke osnovne boje.

U trećoj godini dolazi do naglog proširivanja rečnika. Dete sada koristi rečenicu od tri- četiri reči i izgovara 50-70% suglasnika. Počinje da opaža sličnosti i razlike. Ume da pokaže koliko ima godina i polako uči da broji. Recituje kratke pesmice.

Četvrta i peta godina

Tokom četvrte godine dete radoznalo istražuje svet oko sebe, često postavljajući pitanja "šta", "kako" i "zašto". Rado priča o sebi i svojim doživljajima. Sa velikom radoznalošću sluša priče i prepričava ih prateći sled događaja. Razlikuje i tačno imenuje osnovne boje. Broji do pet ili više. Odgovara na pitanja "šta radiš kad si gladan?", "šta radiš kada si žedan?". Ima rečnik od oko 1500 reči .

U petoj godini govor deteta je potpuno gramatičan. Može da definiše neke jednostavne pojmove. Prepričava duže priče. Broji do 10 i više. Koristi 100% suglasnika. Može da ponovi duže rečenice. Razlikuje delove dana.

Šesta i sedma godina

Na uzrastu od šest godina dete bi trebalo da izgovara pravilno sve glasove. Rečenica je u potpunosti gramatična. Koristi prošlo,sadašnje i buduće vreme. Odgovara na pitanje " koji je prvi glas u reči sat,miš...?" i igra se igre "na slovo, na slovo".

Sa sedam godina detetov govor se sve više približava govoru odraslih. Koristi sve vrste reči i pravilno upotrebljava glagolska vremena. Poseduje sposobnost glasovne analize i sinteze za reči od četiri-pet glasova (prepoznaje reč izgovorenu slovo po slovo i može da izdvoji glasove u reči). Zna da nabroji i opiše godišnja doba.